Blog

Blog

The daily newspaper Information has printed SG’s contribution to the discussion about the role of art in society:

 

Art for the sake of Art

Art has been taken hostage in a competition state focusing on utility value. It is about time that the artists take back the debate on art – and that the ability of art to create spontaneous sense of community and its ability to create indefinable experience become the most important arguments when we discuss its raison d’être and its place in society.

I am a musician. I live by creating space for indefinable experience that cannot be explained rationally, and I live to create such space. Live by creating music, and I live to create music which allows people to meet in a space they own collectively, a place where giving oneself up to the present moment and to sense perception makes it possible to for the audience to achieve emotional harmony. A place which calls for both audience and musician to make ourselves available for something outside ourselves. Calls for us to dare to forget and humble ourselves in relation to the sound (?) meeting our ear.

At the same time I am a citizen in a late modern society. In this context I realize that my own and other people´s ability and determination to immerse ourselves is replaced by a never-ending thirst for sensory quick fixes. Our ability to endure this thirst, our ability to strive to achieve emotional redemption which is deeply rooted in us and to discover states of consciousness which are not everyday occurrences is being challenged by a flood of information, of sound and pictures which may make us feel, but only superficially.

In the present debate on the raison d’être of art we often see well-intentioned opinion makers focussing on well-intentioned scholars’ investigations which demonstrate how devoting time to art, be it creative or experienced, has a positive influence on one’s mental and physical health and on one’s ability to be creative and innovative. And on economists’ pointing at the socioeconomic potential of a rich cultural life and a thriving art life. This constant quest for the provable, concrete added value of art is very understandable and stems from enthusiastic and impartial people’s wish to defend art in a society which long ago accepted the competition state, which insists on rational arguments as basis.

But it is vital that we artists and art lovers dare defend art’s very own essence, dare defend its unpredictable and inscrutable nature – unassisted by scientists and economists. Dare believe in the fact that art, be it ever so irrational, stands as an indispensable refuge for stressful modern minds and offers space for man to forget himself.

Lad os kalde kunsten kunst

Kunsten er blevet taget som gidsel i en konkurrencestat, der fokuserer på nytteværdi. Det er på tide, at kunstnerne generobrer samtalen om kunsten – og at kunstens evne til at skabe spontane fællesskaber og til at skabe oplevelser, som ikke lader sig forklare, bliver de vigtigste argumenter, når vi skal diskutere dens eksistensberettigelse og dens plads i samfundet.

Jeg er musiker. Jeg lever af og for at etablere oplevelsesrum, som ikke kan forklares rationelt. Lever af og for at skabe musik, der lader mennesker mødes i et fælles rum, hvor hengivenhed til nuet og sansningen gør det muligt at opnå en følelsesmæssig samstemthed hos de deltagende. Rum, som kræver af lytter såvel som udøver, at vi sammen stiller os til rådighed for noget uden for os selv. Kræver, at vi tør glemme os selv og blive de små i relationen til den klang, der møder vort øre.

Jeg er samtidigt borger i et senmoderne samfund. Her oplever jeg min og andres evne og vilje til fordybelse, erstattet af en konstant tørst for sansemæssige quick-fixes. Vores evne til at holde denne tørst ud og bestræbe os på at opnå en følelsesmæssig forløsning, der har et dybere afsæt i os og på at opdage bevidsthedstilstande, som ikke er lig de hverdagslige er udfordret af en strøm af information, af lyd og billeder, der nok får os til at føle, men kun flygtigt.

I den løbende debat om kunstens berettigelse ser vi ofte velmenende meningsdannere rette opmærksomheden mod velmenende forskeres undersøgelser, der viser, hvordan beskæftigelse med kunst, for den skabende eller den oplevende, har positive effekter for det mentale eller fysiske helbred, for evnen til kreativitet og til innovation. Og til økonomers optegnelser af det samfundsøkonomiske potentiale ved et rigt kunst- og kulturliv.  Denne konstante søgen efter en påviselig, konkret merværdi ved kunsten er meget forståelig og har sit afsæt i passionerede og saglige menneskers ønske om at forsvare kunsten i et samfund, som for længst har accepteret konkurrencestaten og dens krav om rationelle argumenter som præmis.

Men det er nødvendigt, at vi kunstnere og kunstelskere tør stå ved kunstens eget væsen, tør stå ved dens uforudsigelige og uudgrundelige natur – uden hjælp fra forskere og økonomer. Tør tro på, at kunsten i al sin irrationalitet står som et nødvendigt helle for det fortravlede moderne sind og udbyder et rum, i hvilket mennesket kan glemme sig selv.

Søren Gemmer, jazzmusiker

The published contribution in the opinions section:

Contribution, Information, August of 2014